Közérdekű Adatok

Sikeresen pályáztunk!

A „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban” című pályázat keretén belül megalapítottuk az MnT Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot.

A pályázat kedvező elbírálásának köszönhetően 2.999.984 Forint vissza nem térítendő támogatást nyert az MnT Kft.

Az elnyert összegből finanszírozni tudtuk a cég honlapfejlesztési és marketing költségeit, illetve a vállalkozás eredményes működéséhez szükséges eszközöket.

Támogatás mértéke: 90%

A projekt befejezésének dátuma: 2015. 03. 31.

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.3.6.B-12-1/5-2014-0040

Köszönjük a támogatást az Európai Uniónak és a Magyar Államnak.

Megbízható adózó minősítéssel rendelkezünk!

Ezt kaptuk a NAV-tól:

Értesítem, hogy az állami adó-és vámhatóság MnT Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelosségű Társaság (adószáma/adóazonosító jele:24965769-1-14) 8719 BÖHÖNYE DR. FORBÁTH IMRE UTCA 18. adózó vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) 6/J. §-ában foglalt minősítési vizsgálatot lefolytatta. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy MnT Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelosségű Társaság adózó Art. 6/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelt, ezért megbízható adózónak minősítettem. A minősítés hatálya a minősítés hónapját követő hónap első napján, azaz 2017. augusztus 1. áll be.

Az Art. 6/A. § (1) bekezdése alapján megbízható adózónak az a cégjegyzékbe bejegyzett adózó

Vagy áfa-regisztrált adóalany minősül, amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

A) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,

b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság vagy annak jogelődje által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 %-át,

c) a tárgyévben és az azt megelőző négy évben az állami adó- és vámhatóság vagy jogelődje nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,

d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,

e) nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,

f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll az Art. 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám felfüggesztés hatálya alatt,

g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt,

h) a terhére az állami adó- és vámhatóság, vagy jogelődje által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,

i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt,

j) nem minősül kockázatos adózónak, tehát nem szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók,- a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók,- valamint a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján, és vele szemben egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést nem alkalmazott. Ezen felül nem áll kényszertörlési eljárás alatt, a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére. Megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70%-át azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel. Terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70%-át, illetve ha székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot nem szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben, valamint

k) a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív.

Milyen előnyöket élvezhet a megbízható adózó?

A megbízható adózóknál a NAV által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, de csak akkor, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül.

Megbízható adózó

A 2016. évi adóváltozások egyik érdekes új eleme az adózók minősítése, amely szabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmaz.

A NAV megbízható adózónak minősíti azt

  • a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy

  • áfa-regisztrált adóalanyt,

amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel:
a)    legalább 3 éve folyamatosan működik,
b)    a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben a NAV nem állapított meg terhére az                      adóteljesítményének 3 %-át meghaladó adókülönbözetet,
c)    a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást,
d)    a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
e)    a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
f)    a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll a adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
g)    a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám-törlés hatálya alatt,
h)    a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére a NAV,
i)    a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
j)    nem minősül kockázatos adózónak.

Ha az adózó a tárgyévet megelőző 5 évben nem működött, illetve nem minősült áfa-regisztrált adóalanynak, a NAV a feltételek fennállását a működés megkezdésétől, illetve az áfa-regisztált adóalanyiság kezdetétől vizsgálja.

Milyen előnyöket élvezhet a megbízható adózó?

A megbízható adósoknál a NAV által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, de csak akkor, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül. Nem alkalmazható azonban ez a rendelkezés, ha az adózó az ellenőrzést akadályozó módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül különösen, ha

  • az adózó az ellenőrzés időtartama alatt a NAV számára nem elérhető,

  • iratait teljes körűen az ellenőrzés 180 napon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja a NAV rendelkezésére.

A „különösen” kifejezés arra utal, hogy további esetek is tartozhatnak az együttműködési kötelezettség megszegésébe.

Megbízható adózóknál a NAV a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a megbízható adózót mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő kitűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiba javítására. Mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye.

A megbízható adózók esetén a NAV által kiszabható mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka. Nem alkalmazható azonban a mulasztási bírság mérséklése azon mulasztás, illetve adóhiány megállapítás esetén, mellyel a megbízható adózó a minősítését elveszti.

A megbízható adózóra a NAV által az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság felső határának 50 százaléka.

A megbízható adózó részére a NAV az általa nyilvántartott, 10 000 forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb 500 000 forint összegű tartozásra az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ezt az eljárást automatikus részletfizetésnévvel illeti a jogszabály.

A megbízható adózók ÁFA kiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 2017. január 1-jétől 45 napon belül teljesíti, míg 2018. január 1-jétől 30 napon belül.

Könyvelési, pályázatírási és üzleti tervezési szolgáltatásunk
Szakmai Felelősségbiztosítással rendelkezik!

Szakmai felelősségbiztosítás megkötésének okai és indokai. 

Az ügyfelek jogérvényesítési képessége és akarata is egyre növekszik, emiatt egyre több ügyfél várja el, hogy alvállalkozója egy esetleges hibás teljesítés esetén teljes mértékben kártalanítsa, és erre garanciát is nyújtson.
Sok esetben a megbízók szerződésben kötik ki a minimális felelősségbiztosítási védelem meglétét. A szakmai felelősségbiztosítás egyrészt védi a tevékenységet végző természetes vagy jogi személyt, másrészt annak megléte erősítheti az ügyfélbizalmat is. A biztosítási limiten belül jellemzően megtérülnek a jogi eljárásokkal kapcsolatos költségek is, így egy esetleges vitás ügyben is kiemelten fontos lehet a megfelelő szakmai felelősségbiztosítás megléte.

A könyvelők felelőssége a tevékenység ellátása során óriási. Nem csak a számlák, bizonylatok, anyagok átvétele, rögzítése, könyvelése, az ügyfelek folyamatos tájékoztatása a feladat, hanem a bevallások, adatszolgáltatások elektronikus úton történő hibátlan és időben történő teljesítése is.

2019-től cégünknél kiterjesztettük a felelősségbiztosítás körét a pályázati és üzleti tervezési szolgáltatásainkra is, mely jelenleg a Generali és az AEGON biztosítónál is él. Ez igen nagy biztonságot nyújt ügyfeleink számára, amennyiben igénybe veszik a fent említett lehetőségeket, hiszen védve lesznek a lehetséges károktól, amelyek esetleges hibák során lépnek fel. Itt kiemelnénk, hogy aggodalomra semmi ok, hiszen ezt a biztosítást még egy ügyfelünknek sem kellett igénybe vennie. A szakmai felelősségbiztosítás sem a pályázati vagy üzleti tervezés tevékenységeire, sem a könyvelők esetében nem kötelező jellegű, mint ahogyan az előírt például a könyvvizsgálók, vagy az ügyvédek esetében, de a növekvő felelősségvállalási érték miatt megfontolandó a megkötésén elgondolkodni. Ezért mi, az MnT Üzleti Tanácsadó Kft.-nél úgy gondoltuk, hogy egy felelősségbiztosítással, még nagyobb bizalmat tudunk kialakítani a leendő ügyfeleinkben.