Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram

GINOP-8.8.1-17

 

Hitelprogram célja

A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) célja a finanszírozási

forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, azaz vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásai, valamint társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

Kölcsön típusa

Éven túli lejáratú Kölcsön.

Kölcsönfelvevők köre

A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a Kölcsönigénylő, valamint a Kölcsönigénylő – adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

– az 1. pont szerinti vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak esetében Mikrovállalkozásnak,

– a 2. pont szerinti társadalmi vállalkozások esetében Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősül.

A Hitelprogramban Konzorciumok nem igényelhetnek Kölcsönt.

 1. Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásaira vonatkozó további feltételek:

A Kölcsön igénybevételére az 1.1-1.3. pontok valamelyikének megfelelő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó vagy Egyéni Cég jogosult.

1.1 Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozás, amelynek

– egyszemélyes Gazdasági Társaság és Egyéni Cég esetében alapító tulajdonosa,

– társas vállalkozás esetében a többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy ha nincs

többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, akkor minden tulajdonosa,

– Egyéni Vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdő természetes személy a kölcsönigény benyújtását megelőző 6 (hat) hónapban legalább 1 (egy) hónapig nem rendelkezett munkaviszonnyal, azaz munkanélküli vagy inaktív volt és a kölcsönigény benyújtása előtt nem volt többségi tulajdoni részaránya és nem vett részt személyes közreműködőként gazdasági társaságban, illetve nem folytatott egyéni vállalkozói tevékenységet (a státusz nyilatkoztatása)

A kölcsön igénylésére a gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozás alapításától számított maximum 5 (öt) hónapig van lehetőség. Egy munkanélküli/inaktív csak egy Kölcsönigénylő vállalkozás alapításában vehet részt, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját, amennyiben az adott jogi forma esetében értelmezhető. A vállalkozást alapító munkanélkülinek/inaktívnak vállalnia kell, hogy a Kölcsönigénylő vállalkozásban személyes közreműködőként1 részt vesz.

A kölcsönigénylés további feltétele, hogy a kölcsönkérelem benyújtásakor a Kölcsönigénylő vállalkozást létrehozó munkanélküli/inaktív más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve más vállalkozásban nem lehet egyedüli vagy többségi tulajdonos, valamint más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.

 • Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozás, amely a kölcsönkérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatal/álláskereső személy rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.

Egy tanúsítvánnyal rendelkező fiatal/álláskereső személy csak egy Kölcsönigénylő vállalkozás alapításában vehet részt, továbbá társas vállalkozás létrehozása esetén többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját, amennyiben az adott jogi forma esetében értelmezhető.

1.3. Kölcsönigénylésre jogosult a vállalkozóvá válás érdekében a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően, de legkorábban, a 2010. évben támogatásban részesült vállalkozás, amely a korábbi támogatás tényét az alábbi dokumentumok valamelyikével tudja igazolni:

 • ­ támogató okirat a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása keretében,
 • ­ támogató okirat a TÁMOP-2.3.6.B-12/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban keretében,
 • ­ támogató okirat a GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása keretében,
 • ­ támogatói okirat a GINOP-5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása keretében,
 • ­ támogatói okirat a GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatási keretében,
 • ­ a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott hatósági szerződés vállalkozóvá válás támogatásához,
 • ­ a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott hatósági szerződés vállalkozás indításának támogatására.
 1. Társadalmi vállalkozásokra vonatkozó további feltételek:

Legalább 1 (egy) teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, a társadalmi vállalkozásokra jellemző működést bemutató Mikro-, Kis- és Középvállalkozás, jogi forma szerint nonprofit szervezet – azaz egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, – vagy szociális szövetkezet, amely a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése kiemelt projekt minősítési és – szükség esetén – felkészítési folyamatán részt vett, és ezt a GINOP-5.1.2-15 kiemelt projektgazda által, 2016. október 25-i dátumot követően kiadott megfelelőségi nyilatkozat vagy minősítő tanúsítvány aláírt példányának bemutatásával igazolni tudja.

Kölcsön felhasználása

1) Projektek megvalósítási helye

 • A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Közép-Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.
 • A megvalósítási helyszínnek a kölcsönkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, valamint a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.
 • Hardver vagy szoftver beszerzése esetén a Végső Kedvezményezett székhelye, telephelye(i) vagy fióktelepe(i) közül az minősül megvalósítási helyszínnek, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

2) Támogatható tevékenységek

A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes

Projektjének megvalósításához használható fel az alábbiak szerint:

 1. A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében:

vállalkozásindításához és vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás, a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés, valamint a vállalkozásindításhoz és –fejlesztéshez kapcsolódó 3 (három) havi munkabér, illetve annak adó- és járulékvonzatai a kölcsönkérelem benyújtása napján érvényes 8 (nyolc) órás minimálbér összegét figyelembe véve, maximum 5 (öt) fő vonatkozásában. A Kölcsönigénylő nyilatkozata szükséges, hogy más állami támogatást az érintett személyi jellegű költségek finanszírozására nem használ, a költségeket más támogatási szerződés keretében nem számolja el.

 1. B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetében: vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.

Kölcsön összege

 1. A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft;
 2. B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások támogatása esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Több kérelem benyújtása esetén a kölcsönök együttes összege (fennálló tőketartozás) nem haladhatja meg az A), illetve a B) pontokban meghatározott maximum kölcsönök összegét.

Saját Forrás

A Kölcsönigénylőnek csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 5%-át kitevő, regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 25%-át kitevő igazolt Saját Forrással kell rendelkeznie.

A Kölcsön kamata, díjak, jutalékok

 • Kamat 0% / év
 • Kezelési költség Nem kerül felszámításra.
 • Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra.
 • Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra.
 • Szerződésmódosítás díja Nem kerül felszámításra.

Hitelkérelmek benyújtása
A Hitelprogram keretében 2017. június 30. és 2021. június 30. között lehet kölcsönkérelmet benyújtani.

Igénybevételi lehetőség: A Hitelprogram keretében utoljára 2022. június 20. napon lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

 

Bővebb információ: info@mntkft.hu