Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás)

Hat hónapig igényelhető bértámogatás

A támogatás célja: 

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája: 

Legfeljebb 3 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában, utólagos finanszírozással. Megyei szinten a Foglalkoztatási Főosztályok határozzák meg az összeget, ezért van olyan alternatívai is, ahol 2 millió forint az elnyerhető vissza nem támogatás és 1 millió forint ebből hitelösszeg, melynek támogatott kamata 0%.

A vállalkozóvá vallásnak egyéb formái is vannak:

 • ilyen a 6 hónapi időtartamra igényelhető támogatás, ami havonta a kötelező munkabér összegéig terjed (149 000Ft/hó; 894 000 Ft/6 hó)

 • a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50 000 Ft értékben)

A tőkejuttatást, a 6 havi támogatást, valamint a tanácsadási lehetőséget a legtöbb megyében együttesen is igénybe lehet venni.

Amennyiben a pályázat megengedi a több támogatás igénybe vételét, a pályázatot és a kérelmet külön kell benyújtani a vállalkozás megalapítását megelőző napig.

A támogatási kérelme(ke)t a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási szervezetéhez kell benyújtani, illetve az illetékes Foglalkoztatási Főosztályhoz.

Fontos feltételek:

A támogatási kérelmek benyújtásának napján álláskeresőnek szükséges lenni, van ahol egy hónapot kell igazolni.

A vállalkozás megalapítását legkorábban kizárólag a pályázat/kérelem benyújtását követő napon kezdheti meg a pályázó.

A pályázónak a tervezett beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, az ÁFA levonási joggal rendelkezőknek a nettó beruházás mértékének 20%-án kívül az eszközbeszerzést terhelő ÁFA összegét is tartalmazó saját forrást kell igazolnia.

Saját forrásként kizárólag készpénz vagy bankszámlán rendelkezésre álló számlaegyenleg fogadható el. (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, valamint a bankhitel.)

A vállalkozást legalább három évig fent kell tartani, a pályázó ezen időszak alatt az 1991. évi IV. törvény (továbbiakban Flt.) 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet (csak főállású vállalkozó lehet).

A támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:

 • Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági gépjárművek, tenyészállatok stb.) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat – függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet –, amelyek a tenyésztés, a tartás során „leválasztható” terméket termelnek, továbbá az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.)

 • A vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) a benne lévő használt használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.

 • Kizárólag a vállalkozás profiljához illeszkedő és indokolt építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz,

 • A megvásárolt eszköz szállítási, beüzemelési díja, amennyiben az a „Beruházások, tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapján” az eszköz bekerülési értékébe beszámításra kerül,

 • A teljes beruházási költség legfeljebb 25%-a forgóeszközök, indulókészlet vásárlására fordítható

Nem támogatott költségek, tételek:

 • Lízing és egyéb részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, bérleti díjak, továbbá hatósági díjak, illetékek, vámok, gazdasági társaságok alapításának költsége, (kivéve az alapító tőke összege), törzstőke emelése, személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja pl. gépjárművezetői oktatás) vásárlása, bérleti jog megszerzése.

 • évnél korábbi gyártási évvel rendelkező haszongépjármű vásárlása.

 • A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzés, beruházás. (Megkezdettnek minősül a beruházás, ha az adásvételi szerződés keltének napja, az eladó által kiállított számla teljesítési dátuma és építési beruházási esetén az építési naplóba történt első bejegyzésének napja korábbi, mint a pályázat benyújtásának és a vállalkozói tevékenység megkezdésének napja.)

 • Bérlemény felújításának, átalakításának költségei.

 • Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes ági rokon, örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlan és eszközvásárlás.

 • Forgóeszköz vásárlás, amennyiben annak költsége a teljes beruházási költség 25%-át meghaladja

 Nem támogatott vállalkozások:

 • Piaci és mozgó árusítás,

 • Használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,

 • Ún. egyszámlás vállalkozások (pl. vagyon és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó), továbbá 1 megrendelőnek dolgozó vállalkozó

 • Személygépkocsival történő személyszállítás,

 • Ingatlanközvetítés,

 • Munkaerő-kölcsönzés, közvetítés,

 • Webáruház működtetése (kivéve, ha a pályázó a saját maga által előállított termékeket értékesíti),

 • Gépkölcsönzés, egyéb tárgyi eszköz bérbeadása,

 • Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (állapotfelmérés, masszázs, életmód tanácsadás) kivéve, ha a pályázó az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.§ q) pontja szerinti egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik.

A kiírás tájékozgató jellegű, minden esetben a helyileg illetékes hatóság által kiírt feltételek kell alapul venni. A hat havi támogatás igénybevétele egész évben elérhető, a tőkejuttatás évente csak egy bizonyos időszakban igényelhető.

Az MnT Kft. ajánlata

Az MnT Kft. teljeskőrű pályázatírási tevékenységet vállal a fent kifejtett támogatás elnyerése érdekében, melynek díja az elnyert pályázat 10%-ának felel meg.