Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

GINOP-4.1.3-19

MnT Üzleti Tanácsadó Kft. |  2019

Fontos tudnivalók

Mi a célja?

Jelen felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Mennyi az elnyerhető összeg?

Minimum 1,5 millió, maximum 3 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni a kkv szektorban működő vállalkozásoknak.

Mennyi a keret?

5000-10000 nyertes pályázatra lehet számítani, a teljes keretösszeg 15 milliárd forint.

Mire lehet pályázni?

Napelemes rendszer beszerzésére és telepítésére lehet pályázni, a céges energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Milyen rendszer telepíthető?

7,5-15 kWp teljesítményű fejlesztésekre lehet pályázni. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Kik vehetnek részt a pályázaton?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

Kell hozzá legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti év, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

A bejelentett teljes munkaidős munkavállalók létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt.

Gazdálkodási formakód szerint lehet kettős könyvvitel vezető:

  • Korlátolt felelősségű társaság

  • Részvénytársaság

  • Közkereseti társaság

  • Betéti társaság

 

Mi zárhat ki az igénylők köréből (főbb kritériumok)?

NAV, illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;

amely mezőgazdasági termelőnek minősül,

amelynek támogatással érintett tevékenysége Annex I. listán szereplő mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására irányul;

amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos.

Milyen műszaki feltételeknek kell megfelelni?

A vissza nem térítendő támogatás az összes elszámolható költség maximum 100%-át teheti ki, de a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.

A napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kWp-et.

Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak (áramszámlával kell igazolni a korábbi egy évet).

Az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására.

A projekt keretében kizárólag új (2018 vagy azt követő gyártású), kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

Mennyi idő alatt kell megvalósítani?

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 30 nap, de legkésőbb 2022. március 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Hol lehet megvalósítani?

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek, vagyis Budapest és Pest megyén kívüli településen megvalósuló projektek igen.

A megvalósulás helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

A megvalósulás helyszíne saját vagy bérelt (bizonyos feltételek mellett) ingatlan is lehet.

Meddig kell fenntartani?

A támogatást igénylő a projekt megvalósítást befejezésétől számított 3 évig.

Mikortól és meddig lehet igénybe venni a támogatást?

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Hogyan kell a támogatás pontos összegét megállapítani? Mennyi az önerő?

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.

Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

Példa: 10 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer (napelem, inverter, szerelvény, munkadíj)

Nettó ára: 4 millió Ft.

Elszámolható összköltség / igényelhető támogatás: 10*200.000 Ft = 2.000.000 Ft

Szükséges önerő: 4.000.000-2.000.000 = 2.000.000 Ft

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

Előleg igényelhető?

Nem.

Mik az elszámolható költségek?

Csak új napelemes rendszer beszerzésének és telepítésének költsége számolható el (más nem).

 

Hogyan történik az elszámolás?

Egyszerűsített elszámolás és egy összegű általánnyal történik.

Az egyösszegű átalány az egyszerűsített elszámolási mód egy változata, amikor a projekt támogatási összege vagy annak egy része előre rögzített, egy összegben és előre rögzített feltételek teljesülése esetén kerül folyósításra a kedvezményezett számára. Ez azt jelenti, hogy meg kell valósítani az előre rögzített projektet és után lehet visszaigényelni az adott összeget.

Szállítói finanszírozásra nincs lehetőség.

Fontos tudni viszont, hogy nincs hiánypótlásra lehetőség, így az elbírálás jelentősen gyorsabb.

Az MnT Kft. ajánlata

Az MnT Kft. teljeskőrű pályázatírási tevékenységet vállal a fent kifejtett támogatás elnyerése érdekében, melynek díja az elnyert pályázat 10%-ának felel meg.