Magyar Falu Program

 

1, Kisbolt nyitásának támogatása

A támogatás célja – a Belügyminisztérium által nyilvántartott, a támogatási kérelem benyújtása, vagy az azt megelőző év (2020. vagy 2021.) január 1-jén – a 2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepülésen napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek létrehozásának és/vagy működésének támogatása.

Benyújtási határidő: 2021.06.11.

Támogathatók köre:

Csak olyan pályázhat, aki főtevékenység szerint a támogatási kérelem beadását megelőző 6 hónapban árbevétele alapján kereskedelmi célú tevékenységből élt meg.

Támogatás nyújtható olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy akár szövetkezet részére, amely a kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő már meglévő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem.

Új üzlet nyitására támogatás adható az olyan már működő vagy akár újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését ott, ahol ilyen üzlet a kérelem beadásakor (jegyző igazolása alapján) még nem működik.

 

Támogatható tevékenységek:

– Az üzlet

 1. külső és belső felújítása, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is,
 2. bővítése, építése,
 3. akadálymentesítése.

Jogosultság kezdete: Főszabály szerint az olyan számla fogadható el, amelyet a rendelet hatályba lépését (2021. március 1.) követően adtak ki. Ettől az egyes jogcím szerint igényelt támogatási szabály eltérhet.

Támogatás mértéke: Az elszámolható költség legfeljebb 80%-a, de legfeljebb 50 millió forint.

Fenntartási kötelezettség: A támogatás igénylése esetén a kedvezményezett vállalja, hogy az üzletet a támogatott tevékenység megvalósításától számított 5 évig üzemelteti.

– Eszközbeszerzés, ami a kiskereskedelmi tevékenység (az üzlet felszerelése) és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás (közösségi tér, postai szolgáltatás, vény nélküli gyógyszer forgalmazás) folytatásához szükséges. Ilyen lehet különösen a

 1. berendezési bútorzat,
 2. melegentartó eszköz,
 3. hűtőpult, hűtő,
 4. feldolgozógép,
 5. sütő, kelesztő gép,
 6. pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licenc díj) beszerzése.

Jogosultság kezdete: Főszabály szerint az olyan számla fogadható el, amelyet a rendelet hatályba lépését (2021. március 1.) követően adtak ki.

Ettől az egyes jogcím szerint igényelt támogatási szabály eltérhet. Például energiahatékonysági beruházás, vagy megújuló energiatermeléshez nyújtott támogatás esetén nem támogatható olyan tevékenység, amely korábbi, mint a támogatói okirat kiadása.

Támogatás mértéke: Az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 millió forint. Ebben a körben elszámolhatóak az előírt nyilvánossággal (kötelező arculati elemekkel) kapcsolatos költségek is.

Fenntartási kötelezettség: A támogatás igénylése esetén a kedvezményezett vállalja, hogy az üzletet a támogatott tevékenység megvalósításától számított 5 évig üzemelteti.

– Képzés támogatása, ami az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt .

– Ingatlanvásárlás, azaz a támogatott üzletnek helyet adó ingatlan adásvétel (a vételár támogatása).

Jogosultság kezdete: A támogatás adás-vételi szerződés alapján nyújtható, tulajdonjog megszerzésére. Vagyis a már a kérelmező tulajdonában lévő, korábbi adás-vételi szerződés alapján nem nyújtható támogatás. Nem nyújtható támogatás továbbá tulajdonrész megszerzésére sem, kivéve, ha azzal a kérelmező 100%-os tulajdonjogot szerezne.

Támogatás mértéke: legfeljebb a vételár 50%-a, de legfeljebb 5 millió forint.

Fenntartási kötelezettség: A támogatás igénylése esetén a kedvezményezett vállalja, hogy az üzletet a támogatott tevékenység megvalósításától számított 5 évig üzemelteti.

Munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás

Az üzletben alkalmazott1 személy munkabéréhez kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás.

A kérelemhez az igénylőnek csatolnia kell az általa vállalt foglalkoztatottak számára, a munkaidőre és a munkabérre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilatkozatát.

Jogosultság kezdete:

 1. A kérelem évének január 1-től számított munkáltatói közterhek mértéke – ha a kérelmező a támogatással érintett üzletben már rendelkezik foglalkoztatottal a kérelem beadásakor.
 2. Ha nem rendelkezik alkalmazottal, de vállalja új munkahely teremtését, új munkaerő foglalkoztatását, a jogosultság kezdő napja a foglalkoztatotti jogviszony létrehozásának időpontja, de legfeljebb a támogatott tevékenység megvalósítása utolsó napjától számított 90 nap. A kérelmező ebben az esetben nyilatkozik a foglalkoztatási jogviszony várható idejéről. Amennyiben 90 nap alatt nem tölti be a vállalt álláshelyet, nem jogosult arra az évre a támogatásra.

Támogatás mértéke

A költségvetési támogatás mértékének meghatározásakor vizsgálandó szempont a foglalkoztatotti jogviszony szerinti munkaidő, valamint az üzlet – a támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazott és a kérelemben vállalt – nyitvatartási ideje. Teljes támogatási összegre akkor tarthat igényt a kérelmező, ha az üzlet nyitvatartási ideje eléri a heti 30 órát. Ha az üzlet nyitva tartása ennél rövidebb, az igényelhető támogatás mértéke arányosan csökken.

Támogatási időszak

A munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott költségvetési támogatás a kérelem évére vonatkozik.

Fenntartási időszak

A munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás igénybevétele esetén a kedvezményezett a támogatással érintett álláshelyet a költségvetési támogatás folyósításától számított legalább 1 évig be kell, hogy töltse.

Támogatható tevékenység Mérték / Intenzitás Igénybe vehető támogatás
Az üzlet külső és belső felújítása, épületgépészeti korszerűsítése, bővítése, építése, akadálymentesítése.Az elszámolható költség legfeljebb 80%-a, de maximum 50 000 000 forint.Maximális: A támogatáshalmozási szabályok figyelembevételével (a támogatások összeadódnak).
Eszközbeszerzés és Képzés: A szolgáltatás folytatásához szükséges eszközök, berendezési bútorok és képzés.Az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de maximum 12 000 000 forint.Maximális: A támogatáshalmozási szabályok figyelembevételével (a támogatások összeadódnak).
Ingatlanvásárlás Legfeljebb a vételár 50%-a, de maximum 5 000 000 forint.Maximális: A támogatáshalmozási szabályok figyelembevételével (a támogatások összeadódnak).
A munkabérhez kapcsolódóan, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás Munkabér függvénye. Az érintett foglalkoztatott után fizetendő, a munkáltatót terhelő járulékok adott évre számított összege.Maximális A támogatáshalmozási szabályok figyelembevételével (a támogatások összeadódnak).

A benyújtandó támogatási kérelemnek az alábbiakat szükséges tartalmaznia:

 1. a támogatást igénylő (a továbbiakban: támogatást igénylő vagy kérelmező) azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét),
 2. a támogatást igénylő adószámát,
 3. a támogatást igénylő képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
 4. a támogatást igénylő elérhetőségének megjelölését,
 5. a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetését valamint az azokhoz kapcsolódó részletes költségtervet,
 6. az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
 7. a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
 8. a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
 1. az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és
 2. az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges, hogy a kérelmező

 1. igazolja, hogy nincs az állami adó és vámhatóság által adók módjára behajtandó köztartozása, illetve lejárt esedékességű adótartozása,
 2. rendelkezzen üzleti tervvel, és ezt benyújtja,
 3. csatolja az üzletre vonatkozóan a főtevékenységet alátámasztó könyvelői vagy könyvvizsgálói igazolást,
 4. csatolja a költségvetési támogatással érintett üzlet helye szerinti település jegyzője által kiadott igazolást a településen hatályos működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett, napi fogyasztási cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó üzletek számáról,
 5. nyilatkozatot tesz a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben kapott valamennyi, csekély összegű támogatás összegéről, a támogatóról, a támogatási szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról,
 6. nyilatkozatot tesz, hogy e rendelet szerint induló vállalkozásnak minősül-e,
 7. nyilatkozatot tesz az üzlethelyiségben közösségi tér kialakításának szándékáról,
 8. nyilatkozatot tesz a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási szándékáról,
 9. nyilatkozatot tesz az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködési szándékáról,
 10. nyilatkozatot tesz egyéb szolgáltatás vállalásának szándékáról.


  2, Energiahatékonysági célú beruházási támogatás

Jogosult: e fejezet alapján olyan meglévő vállalkozás, amely energiahatékonyságot, energia megtakarítást eredményező új rendszer kiépítését, vagy már meglévő rendszer korszerűsítését kívánja a támogatás által megvalósítani és a 2.2-2.3. pontban foglalt, számára egyébként kedvezőbb jogcímeket nem tudja alkalmazni.

Támogatható tevékenység: Olyan beruházás, amely során a meglévő, alkalmazott energiahordozók helyett egy energiahatékonysági szempontból kevesebb energiafogyasztási igényű eszköz alkalmazására kerül sor, például fűtéskorszerűsítés.

Mértéke: A támogatás intenzitását az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján (a támogatás mértéke megyénként és a vállalkozás mérete szerint eltérő lehet) a 2. számú melléklet határozza meg. A támogatási intenzitás 30% és 65 % között változik.

3, Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

Jogosult: e fejezet alapján olyan meglévő vállalkozás, amely megújuló energia termelését eredményező új rendszer kiépítését vagy már meglévő rendszer korszerűsítését kívánja a támogatás által megvalósítani és a 2.2-2.3. pontban foglalt, számára egyébként kedvezőbb jogcímeket nem tudja alkalmazni. Kizárólag új berendezés beszerzéséhez nyújtható.

A létesítmény működésének megkezdését követően ezen a jogcímen nem ítélhető meg támogatás, ha a kérelmező már beszerelt például egy napelemet, amelyet üzemeltet.

Mértéke: A támogatás intenzitását az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján (a támogatás mértéke megyénként és a vállalkozás mérete szerint eltérő lehet) a 2. számú melléklet határozza meg. A támogatási intenzitás 45% és 75 % között változik.

4, Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás

Jogosult: e fejezet alapján olyan meglévő vállalkozás, amely hátrányos helyzetű munkavállalót kíván foglalkoztatni.

Hátrányos helyzetű munkavállalónak minősül a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján az, aki

 1. az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
 2. nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
 3. 50 éven felüli személy, vagy
 4. egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
 5. valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
 6. egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen

Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalónak minősül, aki legalább 24 hónapja munkanélküli.

Mérték: A támogatás mértékékét meghatározza a hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásától számított 12 hónapnyi teljes bére, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén két éves teljes bér. A támogatás mértéke ezen összeg legfeljebb 50%-a lehet.

Bővebb információ: info@mntkft.hu